Vakıf Senedi

Madde1  Madde2 Madde3 Madde4 Madde5 Madde6 Madde7

 Madde8 Madde9 Madde10 Madde11 Madde12 Madde13

MADDE  2; VAKFIN ADI:

Vakfın adı; “Türkiye Trafik Güvenliği Vakfı” dır.Kısaltılmış adı  (TTGV)’dir.

Bu senette yer alan Vakıf sözcüğü Türkiye Trafik Güvenliğini Vakfı’nı ifade edecektir.

MADDE 3; VAKFIN MERKEZİ VE ŞUBELERİ:

Tüzel kişiliğe sahip olan Vakfın Merkezi İzmir İli Konak İlçesinde olup, adresi Atatürk Cad.No:422 K:5 Alsancak’ dır.

Vakıf yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde  Şubeler ve Temsilcilikler açabilir.

MADDE 4; AMAÇ:

 Ülkemizde trafik kazaları sonucunda meydana gelen can ve mal kayıpları her geçen gün daha da artmaktadır. Bu durum toplumumuzda sosyolojik, fizyolojik ve psikolojik yönden çok yönlü zedelenmelere neden olduğu gibi, ülke ekonomisinde maddi yönden ciddi kayıplara yol açmaktadır.

 Trafik kazalarının oluşumunda motorlu taşıt, yol ve insan etkenleri başlıca rol oynamaktadır.

 Gelişmiş-çağdaş ülkelerde, bu etkenlerin en aza indirgenmesi doğrultusunda, teknolojik alt yapının ilerletilmesine yönelik çok yönlü bilimsel çalışmaların sürdüğü bilinmektedir. Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma hedefindeki ülkemizde de trafik güvenliğini ve çağdaş teknolojileri geliştirme ve uygulamaya kazandırma yolunda benzeri etkin, katılımcı, eğitimci ve yurtdışını kapsayacak girişimlerde bulunulması gerektiği açıktır.

Vakıf, öncelikle ülkemizde trafik kazalarının en aza indirgenmesi doğrultusunda araç, yol ve insan etkenleri üzerinde trafik güvenliğini sağlayıcı bilimsel-teknolojik araştırmaları yaparak, uygulamaya geçirmeyi hedeflemektedir. Ancak bu çalışmaların yanısıra kaza sonrası ilk yardım, tedavi ve rehabilitasyonu hedefleyen çalışmalarla da mağdur ve yakınlarını olumsuz yaşam koşullarından korumayı amaçlamaktadır.

MADDE  5; KAPSAM:

Yukarıda belirtilen amaçlar ve hedefler doğrultusunda aşağıdaki çalışma kapsamı oluşturulmuştur.

5.1. Ülkemiz trafik yaşamının uygulamasını izlemek, yasa ve ilgili yönetmeliklerin çağdaş normlara ulaşması doğrultusunda çalışmalar yapmak, hazırlanan önerileri düzenli olarak resmi kurumlara ve kamuoyuna  ulaştırmak,

5.2. Vakfın amaçlarının kamuoyuna duyurulması, çalışmalara halkın ilgi ve katılımını sağlamak için seminerler, kurslar düzenlemek, bu etkinliklerin sonucunda katılımcıları sertifikalandırmak, resmi kurumlarca anılan sertifikaların kabul görmesini sağlamak,

5.3. Trafik kazalarında yaralanmalarda ilk ve acil yardımların yapılması, anında müdehale amacıyla ambulans, helikopter vb. araçların teminini, acil ve gerekli tedavilerin çağdaş uygarlığın gerektirdiği araç ve gereçlerle, yetkili elemanlar tarafından yapılmasını ve rehabilitasyonlarını sağlamak, bu amaçla acil yardım, Travmatoloji ve diğer hastane, enstitüler, Sağlık ve Eğitim Merkezi, Yaşlılar Bakımevi, Kreş, Sosyal Tesisler, Rehabilitasyon ve diğer merkezler açmak ve bunlarla işbirliği yapmak,

5.4. Hastane veya kuruluşlar için doktor, hemşire, sağlık, teknik ve diğer elemanları ile trafik güvenliğinde araç-altyapı ve eğitim konularında yetkin eleman yetiştirmek amacıyla teknik ve diğer elemanları  yetiştirmek veya yetiştirilmelerine katkıda bulunmak,

5.5. Trafik kazalarında yaralanma ve sakatlıklar hakkında hükümete ve ilgili kuruluşlara rapor sunmak, halkı uyarmak ve bu amaçla çalışan çeşitli kamu ve tüzel kişiliği olan kuruluşlarla işbirliği yapmak,Trafik kazası sonuçu ortaya çıkan hukuksal sorunlara çözüm araştırmak, danışmanlık yapmak, hukuksal çözümleri gerekli mercilere ulaştırmak,

5.6. Vakfın amacı doğrultusunda düzenlenen etkinlikleri yayın haline getirmek,

5.7. Bu amaçları gerçekleştirmek için hükümet, üniversite bilim ve eğitim kuruluşları ve diğer resmi kuruluşlarla tüzel kişiliği olan özel kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sigorta, banka, halkla ilişkiler kuruluşlarıyla kısa ve uzun süreli anlaşmalar yaparak veya Vakıf olarak Vakıf amacına uygun hizmetler yapmak amacıyla, Vakıfa gelir ve Vakfın gelişmesini sağlayan Araştırma Merkezleri, Hastane, her düzeyde Okul  (Yüksek Öğretim Kurumları Dahil), Kurs, Dersane, Laboratuvar, Trafik ve diğer Enstitüler , atölye, iktisadi ve ticari işletme ve tesis kurmak, işletmek  veya ortak olmak,

 5.8. Kongre, Sempozyum vb. bilimsel toplantılar düzenlemek, başka kurum ve kuruluşlarca bu amaçla düzenlenecek yurtiçi ve yurtdışı benzeri toplantılara katılmak,

 5.9. Sergi, Fuar vb. etkinliklerin organizasyonunu yapmak ve diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen benzeri etkinliklere katılmak,

 5.10. Yurtiçi ve yurtdışı katılıma açık çeşitli ödüllü yarışmalar düzenlemek.

 5.11. Yurt içi ve yurt dışı ilgili kişi ve kuruluşların temsilcileriyle, çeşitli konularda araştırma grupları oluşturmak, projeler hazırlatmak, önerilen, başlatılan projeleri desteklemek, bu projelerin uygulamaya konması için çalışmak.

Vakıf, yurt dışından bilimsel, kültürel ve sanat değeri yüksek toplulukları veya kişileri davet edebilir veya benzeri nitelikteki toplumları veya kişileri yurtdışına gönderebilir. Vakfın amaçlarına uygun faaliyette bulunan kurum ve kişilere yönetim kurulu kararıyla maddi ve manevi yardımda bulunabilir.

Vakıf amacına uygun konularda kısa ve uzun süreli eğitim sağlamak, konferanslar vermek amacıyla gerekirse Vakıfça yurt dışından uzman elemanlar getirtebilir.

 5.12. Trafik  kazalarının  rekonstrüksiyonu ve  trafik  bilirkişiliği  üzerine  araştırma  ve geliştirme çalışmalarında bulunarak trafik bilirkişiliğinin kurumsallaşmasını sağlamak.

 5.13. Eğitime yönelik kısa metrajlı film, video film hazırlamak-hazırlatmak.

 5.14. Vakfın gelişmesi ve gelirinin arttırılabilmesi amacıyla Vakıf yabancı memleketlerde de sosyal etkinliklere girişebilir ve bu ülkelerden personel, malzeme ve para yardımı kabul eder.

 5.15. Vakıf, amacına ulaşmak ve varlıklarını arttırmak için menkul ve gayrimenkul her çeşit mal ve  mülkü, vasiyet, hibe veya satın almak suretiyle temellük ve tasarrufa, her çeşit mallarını kiraya vermeye, gelirlerini ve karlarını tahsil ve sarfa, Vakfın mal varlıklarını yatırımlarda kullanmaya, bir veya daha çok şirketin hisse senetlerini, intifa senetlerini, obligasyonlarını, hak veya alacak ifade eden evraklarını her tür  hisse senetlerini, bunlara ait kuponları almaya, satmaya Holdinglere, Anonim Şirketlere, Limited Şirketlere ortak olmaya, ortaklık payına düşen temettü, kar ve payları almaya, bunları satmaya, devlet tahvili ve hazine bonosu alıp satmaya, kendi bünyesinde işletmeler kurmaya, Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için yararlı görülen tüm girişim, tasarruf, temellük, kiralama, sözleşme ve protokollar yapma, bu ve benzer doğrultudaki işlemleri  uygulamaya ve icraya mezun ve yetkilidir.

 5.16. Vakıfa maddi ve manevi yardımları olan, Vakıf kuruluşunda ve gelişiminde hizmeti geçmiş bulunanların her  türlü hastalık hallerinde tedavi giderleri ve yaşlılıkta bakımevlerinde bakımları yönetim kurulu kararıyla Vakıf tarafından karşılanabilir.  Bu kişilerin Türkiyede tedavilerine olanak bulunmadığı Sağlık Kurulu Raporu ile saptanırsa yurt dışındaki harcama ve tedavileri de yönetim kurulu kararıyla Vakıf tarafından karşılanabilir.

 5.17. Basın, Yayın ve Reklam Merkezi oluşturmak , çalışma yapmak.

 MADDE 6; VAKFIN MAL VARLIĞI:

 6.1. Vakfın mal varlığı 510.000.000.- (Beşyüzonmilyon) TL Nakit ile kurulmuştur.

 6.2. Vakfın amaçlarına uygunluğu Yönetim Kurulunca saptanacak şartlı yada şartsız devlet, resmi veya özel kuruluşlar, gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan vasiyet, yardım veya bağış olarak nakit, menkul, gayrimenkul, esham ve tahsilat  ve bunlardan elde edilecek gelirler.

 6.3. Yayın, konser, balo, piyango, yarışmalar veya diğer sosyal etkinliklerden elde edilecek gelirler.

 6.4. Devlet, resmi veya özel kuruluşlar, gerçek veya tüzel kişilerle yapılan işbirliği, kanun, tüzük, yönetmelik veya mukavele sonucunda elde edilen gelirlerle, Vakıfça kurulan veya kurulacak olan tesisler gelirleri ve Vakıf Senedinde yazılı diğer işlem ve etkinliklerden elde edilen gelirler.

 6.5. Vakfa ait varlıkların işletmesinden menkul ve gayrimenkuller ve tesislerden sağlanan gelirler,

 6.6. Vakfın kurduğu, işlettiği veya işbirliği yaptığı Sürücü Kursu, Enstitü, Dershane, Okul (Yüksek Öğretim Kurulları dahil) Hastane, Poliklinik ve hizmetleriyle Rehabilitasyon Merkezi, Kreş, Yaşlılar ve Sakatlar Bakımevi, laboratuvar, atölye, diğer merkez, tesis ve iktisadi işletmelerden elde edilen gelirler.

 6.7. Satın almak, satmak, inşaat yapmak, kat karşılığı inşaat yapmak, yaptırmak, ipotrek vermek, almak, irtifak hakkı tesis etmek, vermek, devretmek, kiralamak, devren kiralamak, kiraya vermek, tahvil-hisse seneti, banka faizi almak, kamu yada özel sektör tarafından işletilen ticari-sınai kuruluşlara ortak olmak, yasalara ve Vakıf Senedine aykırı olmayacak bilcümle tasarruflarda bulunmak suretiyle elde edilecek gelirler.

6.8. Her çeşit diğer gelirler.

MADDE 7; VAKFIN YÖNETİMİ:

Vakıf, Vakıf Genel Kurulu tarafından Genel Kurul üyelerinden seçilen Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

MADDE 8; VAKFIN ÜYELERİ:

8.1. Kurucu Üye

8.2. Asli Üye

8.3. Koruyucu Üye

8.4. Yardımcı Üye

8.1.Kurucu Üye: Vakfın kuruluşunda maddi ve manevi yardımları olan aşağıda isimleri bulunan gerçek ve tüzel kişilerden ibarettir.

8.2. Asli Üye: Vakıf kuruluş aşamasından sonra Vakfa üye olmak isteyen özel yada tüzel kişiler bir defada en az (2) Cumhuriyet altınının Türk Lirası karşılığından az olmamak koşuluyla nakti veya ayni bağışta bulunan veya buna eşdeğer esham, bono, menkul veya gayrimenkul bağışta bulunan veya bu miktarı aşan değerde Vakfın gelişmesine maddi ve manevi olarak yardım ve hizmet eden gerçek veya tüzel kişiler yönetim kurulu kararıyla “Asli Üye” olurlar.

Tüzel kişiliğe haiz üyelik (resmi veya özel) kurumların Başkanları veya Müdürleri veya kurumu temsile yetkili kişiler tarafından temsil edilir. Trafik ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ticari kuruluşlar tüzel kişiliği haiz asli üye olamazlar.

8.3. Koruyucu Üye: Vakfa varlıkları ile maddi veya manevi yarar sağlayan kişileri, bir defada (1) Cumhuriyet Altınından az olmamak üzere Vakfa nakdi veya ayni bağış yapanlar yönetim kurulu kararıyla koruyucu üye olurlar. Trafik ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ticari kuruluşlar tüzel kişiliği haiz koruyucu üye olamazlar.

8.4. Yardımcı Üye: Vakfa, Vakfın amaç ve ilkeleri doğrultusunda çalışmalarıyla katkıda bulunanlar Yönetim Kurulu kararıyla Yardımcı Üye olurlar. Trafik ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ticari kuruluşlar tüzel kişiliğe haiz yardımcı üye olamazlar.

MADDE 9; VAKFIN ORGANLARI:

9.1. Vakıf Genel Kurulu

9.2. Vakıf Yönetim Kurulu

9.3. Vakıf Yürütme Kurulu

9.4. Vakıf Denetim Kurulu

9.5. Vakıf Danışma Kurulu

9.1. Vakıf Genel Kurulu: Vakıf Genel Kurulu; TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulunun seçtiği üç temsilci üyesi ile Vakfın diğer Kurucu ve Asli üyelerinden oluşur.

Ne kadar bağış yaparlarsa yapsınlar üyeler ancak bir oy kullanabilirler. Üyeler ancak kendisini temsil eder, vekalet kabul edilmez. Gerçek kişi olan her Genel Kurul Üyesi, ölümü halinde yerini almasını istediği bir şahsın (İzmir Şube Yönetim Kurulundan katılan 3 üye hariç) adını yazarak kapalı bir zarf içinde vakfa verir. Kurucu üye veya asli üyenin isteği veya ölümü halinde kapalı zarf yönetim kurulunca açılır. Vakfın üyesi olduğu kendisine yazılı olarak bildirilir. Aday bildirilmeden üyeliğin boşalması halinde, kanuni mirasçıları, Vakıf Üyesinin kim olacağını kendilerine yapılacak yazılı bildirimden itibaren üç ay içerisinde Vakıf Başkanlığına bildirirler. Bildirilen bu isim tüm mirasçıların birlikte yapacakları başvuruyla olanaklıdır. Yasal mirasçılar kendilerine yapılan yazılı bildirime rağmen üç aylık süre içerisinde kimin vakıf üyesi olacağını bildirmezlerse, veraset beyanında adı geçen mirascılardan hangisinin vakıf üyeliğini sürdürmesinin uygun olacağına vakıf yönetim kurulunca karar verilir. Halef Üyeler de Kurucu ve Asli Üyelerin hak ve yetkilerine aynen sahiptirler.

9.1.1. Genel Kurulun toplanması ve Görevleri:

Genel Kurul iki yılda bir Mart ayı içinde toplanır. Bütçe görüşmeleride her yıl Mart ayı içinde yapılır.Genel kurulun yapıldığı yıl gündemin 1. maddesinde Bütçeyi görüşmek üzere olağan olarak toplanır. Toplantı tarihleri, gündem ve toplantının yapılacağı yer ile birlikte bir günlük gazetede (en az 15 gün önce) ilan edildikten sonra toplantı Genel Kurul Üyelerinin toplamının yarısından bir fazlası ile yapılır. İlk toplantıda bu çoğunluk bulunmadığı takdirde bir hafta sonra ikinci toplantı varolan üyelerle yapılır.

Genel Kurul Toplantısını yönetmek üzere bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve iki Raportör’den oluşan kongre Divanı seçilir.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu çalışmalarına yön verir.

Genel Kurul, yönetim Kurulu’nca sunulan konuları veya toplantıda önerilen gündem konularını tartışır ve kararlar alır.

Vakfın  yıllık hesapları, işlemleri bu toplantıda Genel Kurulca değerlendirilir ve onaylanır.

Genel Kurul, iki yılda bir yaptığı toplantılarda iki (2) yıl için Yönetim Kurulu’nu seçer. Ayrıca Vakfın hesaplarını, işlemlerini denetlemek, Yönetim Kuruluna ve Genel kurula rapor vermek üzere 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek Denetleme Kurulu Üyesini seçer. Vakıf Yönetim Kurulu, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bu toplantıda da Genel Kurul için gereken usuller uygulanır.

9.2. Vakıf Yönetim Kurulu:

Yönetim Kurulu, Vakıf Genel Kurulu tarafından Genel Kurul üyeleri arasından seçilen 7 (yedi) kişi ile TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen 2 (iki) temsilci üye olmak

üzere 9 (dokuz) üyeden oluşur.

Vakıf Genel Kurulunca ayrıca 7 (yedi) yedek üye seçilir. Yönetim Kurulunda tüzel kişi veya temsilcilerinin sayısı MMO Temsilcileri hariç 3 (üç)’ü geçemez.

MMO tarafından Vakıf Yönetim Kurulu Üyeliğine bir dönem için seçilen üyeler MMO Yönetim Kurulunca istenildiğinde biri veya ikisi birden değiştirilebilir.

Eğer yönetim kurulunun çalışmalarında önemli aksaklık, Vakfın gelişmesinde gerileme görülürse Yönetim Kurulundan en az 5 (beş) veya Genel  Kurul üyelerinin 1/5’inin yapacağı teklif üzerine veya denetçilerin oybirliğiyle yapacağı yazılı öneri üzerine yönetim kurulu Olağanüstü Genel Kurulu toplamaya zorunludur.

Vakıf Yönetim Kurulu; Başkan’ı, Genel  Sekreter ve Sayman Üye’yi Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçer.

Vakıf Başkanı’nın yokluğunda Başkanlığa Genel Sekreter, o da yoksa Sayman Üye veya Yönetim Kurulu Üyelerinden Başkanın görevlendireceği üye yerine temsil eder.

Yönetim Kuruluna Siyasi Partilerin seçimle belirlenen faal kademelerinde çalışmakta olanlar seçilemezler. Yönetim Kurulu üyeleri sonradan siyasi partilerin faal kademelerinde görev almaları halinde Yönetim Kurulundan istifa etmiş sayılırlar.

Yönetim Kurulu en az ayda bir toplantı yapar.Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya veya dört ay sürekli olarak katılmayan üye yönetim kurulu kararıyla istifa etmiş sayılarak yerine yedeklerden biri sırayla çağrılır.

Vakıf’da çalıştırılacak personeller Vakıf Yönetim Kurulr kararı ile seçilir ve maaşlarını belirler.

9.3. Vakıf Yürütme Kurulu:

Vakıf Yürütme Kurulu; Vakıf Başkanı, Vakıf Sekreteri ve Vakıf Saymanından oluşur, Vakfa ait tüm işletme, ortak kurum, temsilcilik vb. iştiraklerinin yürütücüsüdür. Vakfın amaçlarının gerçekleştirilmesinde Yönetim Kurulunca belirlenen görevleri uygulamaya geçirmekle yükümlüdür.

Yürütme Kurulu üyelerinin görevleri aşağıdaki gibidir.

9.3.1. Vakfı Başkan temsil eder. Olağan işlerde Sekreter Vakfın doğal temsilcisi ve sözcüsüdür. Gerektiğinde belli görevlerin yürütülmesi için temsil yetkisi Yönetim Kurulu kararı ile diğer üyelere verilebilir.

9.3.2. Vakıf Sekreteri Yönetim Kurulu kararına uygun olarak çalışmaları yürütür, kararların uygulamasını sağlar.

9.3.3. Vakıf Yönetim Kurulu toplantı gündemi, Sekreter tarafından düzenlenir ve üyelerin önerisi ile gündeme yeni maddeler eklenir.

9.3.4. Sekreter görevlilere ait sicillerin tutulması ve Yönetim Kurulu kararlarının uygulanması için gerekli tüm önlemleri alır, Vakfın işlerini yürütür ve imzalar. Gerektiğinde görevliler için Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

9.3.5. Sayman Vakfın mali işlemlerinin Vakıf Tüzüğü ve Yönetmeliklere ve usulüne uygun yürütülmesinden, gerekli defterlerin tutulmasından, demirbaşların en iyi şekilde kullanılmasından Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Bu konularda gerekli önlemleri alır ve önerilerde bulunur. Harcamaların bütçeye uygun yapılıp yapılmadığını denetler.

9.3.6. Sayman Vakfın olağan ödemelerini yürütür.

9.3.7. Vakıf yönetim kurulu, çalışmalarına yardımcı olmak üzere vakfın amacını gerçekleştirmek için çeşitli komisyonların kurulmasını, koordinasyonunun ve çalışmaların yürütülmesini sağlar.Bu komisyonlar çalışmalarını yönetim kurulunca belirlenecek esaslara göre yönetir.

9.4. Vakıf Denetim Kurulu:

Vakıf Denetleme Kurulu Vakıf Genel Kurulunca iki (2) yıl için seçilen üç (3) asıl ve üç (3) yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır.

9.4.1. Vakfın hesaplarını ve buna ilişkin işlemleri en az üç (3) ayda bir incelemek, rapor düzenlemek ve Vakıf Yönetim Kuruluna vermek.

9.4.2. Vakıf’ın mali işlemleri, Yönetim Kurulu’nca uygulanmış eski dönem bütçeleri, hazırlanmış yeni dönem bütçesi ve kadro çizelgeleri ile ilgili raporu hazırlayarak Vakıf Genel Kuruluna sunmak.

9.4.3. Denetleme Kurulu üyeleri Vakfın mali işleriyle ilgili olarak gerekli görmeleri ve oybirliğiyle alacakları karar ile Vakıf Yönetim Kurulundan Vakıf Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmalarını istemek.

9.4.4. Nedeni ne olursa olsun üst üste üç (3) kez toplantıya ve/veya denetlemelere katılmayan veya katılamıyacağını bildiren Denetleme Kurulu Üyesi çekilmiş sayılır ve yerine gelecek yedek üye kalmaz ve Kurul üye sayısı salt çoğunluğun altına düşerse Olağanüstü Vakıf Genel Kurulu yapılarak yeniden Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyeleri seçilir. Yeniden seçilen Denetleme Kurulu ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı’na kadar görev yapar.

9.4.5. Denetleme Kurulu toplantılar için Genel Kurulca belirlenmiş olan huzur hakkı  verilir.

9.5. Vakıf Danışma Kurulu:

Vakıf Danışma Kurulu, Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri, Vakıf Denetim Kurul üyeleri, kurucu, asli, koruyucu ve yardımcı üyelerden oluşur.

Vakıf Yönetim Kurulu Vakıf Danışma Kurulu’nu gerekli gördüğü durumlarda toplantıya çağırır. Vakıf Danışma Kurulu’nun görevleri aşağıdaki gibidir.

9.5.1. Vakıf çalışmalarını değerlendirmek ve geliştirilmesi için önerilerde bulunmak.

9.5.2. Yapılacak çalışmalar için üyelerin bilgi ve deney birikimlerini dikkate alarak aday önermek.

9.5.3. Üyelerin Vakıf çalışmalarına aktif katılımlarını ve Vakıf bağlarının gelişmesini sağlamak.

MADDE 10; VAKFA YAPILACAK BAĞIŞLAR:

Vakıf Yönetim Kurulu gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak Vakfın amacına yönelik hertürlü şartlı ve şartsız  bağışları kabule yetkilidir. Vakfın amacına uygun yayın, araştırma, proje vb. hizmetleri Yönetim Kurulunun takdiri oranında bağış olarak değerlendirebilir.

MADDE 11;

Vakfın mal varlığı ver harcamaları konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir.

Vakfın gelirlerinin en az % 80’inin 903 sayılı yasa ve ilgili sair yasalar uyarınca nev’i itibarıyla genel, özel, katma bütçeli idareler içinde yer alan ve vakıf senedinde belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla tahsis edilmiş olup, vakıf gelirlerinden her yıl idare masrafları teftiş ve denetleme masraflarına katılma payı düştükten sonra kalan % 10 Yedek Akçeye, % 90’ı vakıf faaliyetlerine ayrılır ve bu vakıf senedinde tesbit olunan esaslar dahilinde sarf edilmek üzere tahsis olunur.

MADDE 12; VAKIF SENEDİ TADİLATI:

Bu Vakfın Senedinde gerekli görülecek değişiklikler, Vakıf Genel Kurulunda, katılan üyelerin yarısından bir fazla oy çoğunluğu ile yapılır.

MADDE 13; VAKFIN FESHİ:

 Vakıf üyelerinin en az üçte ikisinin mevcut bulunduğu Genel Kurul Toplantısına katılan kurucu ve asli üyeler toplamının en az üçte ikisi ekseriyetinin kararı ile fesh edilir. Vakfın feshi halinde bütün menkul,gayrimenkul malları, nakit parası ve esham, bono, tahvilat gibi kıymetli senetleri, vergi muafiyeti tanınmış aynı amaçlarda faaliyetlerde bulunan bir veya birden fazla Vakfa devredebilir.

 Bu Vakıfın kuruluş aşamasının gerçekleştirilmesi amacıyla her çeşit işlemleri yapmak üzere kurucu üyelerden aşağıda adı soyadı yazılı olan (4)kişiler yetkilidir.

                                                                                               KURUCULAR

 Kendi adlarına asaleten, 1,2,3, sayfalarda isimleri yazılı bulunan diğer kurucular adlarına vekaleten müştereken hareketle:

                1.Kazım UMDULAR                                                            2.M.Doğan TÜRETKEN                                        3.Niyazi OĞUZ

                4.İlknur SILAY